Saksgangen i en barnevernssak

Vi er der for deg når du trenger det
Kontakt oss

Barnevernets oppfølgingsplikt overfor foreldre

Som i de fleste andre land er barnevernsretten i Norge basert på det biologiske prinsipp. Dette betyr at barn som regel vil ha den beste oppveksten hos, og sammen, med sine biologiske foreldre.

Det vil nesten alltid være bedre for barnet at foreldrenes utfordringer kan avhjelpes uten at barnet må plasseres i fosterhjem eller på institusjon. Barnevernet har derfor som hovedregel plikt til å forsøke ulike hjelpetiltak i familien før de kan beslutte omsorgsovertakelse.

Videre har barnevernet en generell veilednings- og oppfølgingsplikt overfor de biologiske foreldrene.

Både før og etter at en eventuell omsorgsovertakelse finner sted, vil det være av stor betydning å gi foreldrene mulighet til å bedre sine omsorgsevner. Selv om barnevernet mener at omsorgsovertakelse er nødvendig akkurat nå, vil det på sikt kunne være best for barnet å gjenforenes med sine biologiske foreldre. Det er derfor svært viktig at foreldrene ikke blir glemt og passivisert i denne perioden.

Vi mener at samvær med barnet – i kombinasjon med gjennomføring av tiltak som kan bedre foreldrenes omsorgsevne – vil gi best mulige forutsetninger for en vellykket tilbakeføring.  

Barnevernet har etter norsk rett en plikt til å tilrettelegge for, og samarbeide med, foreldrene om et passende opplegg for veien videre etter en omsorgsovertakelse. Barne- og likestillingsdepartementet sier blant annet at

Når det gjelder oppfølgingsansvar med hensyn til foreldrene er det viktig at barneverntjenesten bistår dem som ønsker hjelp/oppfølgning etter en omsorgsovertakelse. Det fremgår av forarbeidene til § 4-16 at barneverntjenesten har et slikt ansvar, både generelt og med det formål å hjelpe foreldrene til å komme i en posisjon hvor de igjen kan ha omsorgen for barnet.

Selv om barnevernet har en selvstendig plikt til å ta initiativ overfor foreldrene, er det dessverre ikke alltid at dette gjøres. Dette er en prosess som vi kan bidra til, særlig gjennom å sikre at deres rettigheter som foreldre blir ivaretatt. Ved at deres rettigheter som foreldre blir ivaretatt, bedres samtidig grunnlaget for tilbakeføring og økt samvær.  

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål om barnevernets veilednings- og oppfølgingsplikt.

TILBAKE

Jeg er en barnevernsadvokat

Tina Tengesdal Bjørlo

Advokat

Kontakt oss i dag!

post@smco.no
51 84 20 60