Saksgangen i en barnevernssak

Vi er der for deg når du trenger det
Kontakt oss

Opphevelse av vedtak om omsorgsovertakelse

Til tross for eventuell uenighet rundt hvorvidt barnevernstjenesten i sin tid hadde et godt nok grunnlag for omsorgsovertakelse etter bvl. § 4-12, vil en rettskraftig avgjørelse fra fylkesnemnda eller domstolen medføre at eneste mulighet for foreldrene til å få barnet tilbake, er å fremme krav om tilbakeføring etter bvl. § 4-21. I den forbindelse er det viktig å sette fokus på gjenoppretting og forbedring av de kritikkverdige forhold som i sin tid ble påstått å utgjøre grunnlaget for omsorgsovertakelsen.

Krav om tilbakeføring starter med et skriv til barnevernstjenesten hvor man formelt krever tilbakeføring av barnet. I noen tilfeller kan dette resultere i et innledende møte, hvor barnevernstjenesten stiller spørsmål vedrørende hvilke endringer og forbedringer som har funnet sted hos foreldrene, siden omsorgsovertakelsen. Barnevernstjenesten med bistand av kommuneadvokaten sender så saken over til behandling i fylkesnemnda, forutsatt et det har gått minst tolv måneder siden sist saken ble behandlet av fylkesnemnda eller domstolene.

Fylkesnemnda skal da oppheve vedtaket om omsorgsovertakelse dersom det ut ifra bevisene i saken er overveiende sannsynlig at foreldrene kan gi barnet forsvarlig omsorg. Foreldrenes omsorgsevne skal da vurderes på det tidspunkt saken om tilbakeføring behandles etter bvl. § 4-21. Altså er det forholdene på vedtakstidspunktet som er avgjørende for om tilbakeføring skal skje og ikke forholdene slik de var på tidspunktet for den opprinnelige omsorgsovertakelsen. Det har ingen betydning at fosterhjemmet eventuelt kan gi bedre omsorg enn det biologiske hjemmet. Det eneste man skal vektlegge i vurderingen er om de biologiske foreldrene nå kan gi tilstrekkelig omsorg. Avgjørelsen skal likevel ikke oppheves dersom barnet har fått slik tilknytning til mennesker og miljø der det er, at det etter en samlet vurdering kan føre til alvorlige problemer for barnet om det blir flyttet. Før et vedtak om omsorgsovertakelse oppheves, skal barnets fosterforeldre gis rett til å uttale seg.

Er kravet om opphevelse tidligere ikke tatt til følge under henvisning til tilknytningskriteriet, kan ny behandling bare kreves der det dokumenteres at det har funnet sted vesentlige endringer i barnets situasjon. Dersom fylkesnemnda ikke opphever vedtaket kan saken bringes videre inn for tingretten, hvor dommen derifra igjen kan ankes videre.

I forkant av et krav om tilbakeføring, vil en advokat kunne gi råd om hvilken gjenoppretting og forbedring som må gjøres, for best å overbevise fylkesnemnda om at forsvarlig omsorgsevne nå er til stede. En gjennomgang av barnevernstjenestens anførsler i anledning opprinnelig sak om omsorgsovertakelse, sammenholdt med fylkesnemndas eller rettens premisser, vil da kunne danne et godt utgangspunkt for denne rådgivningen. Advokaten vil bistå fra den innledende vurderingen og gjennom den rettslige prosessen, samt til alle ankemuligheter er uttømt

TILBAKE

Jeg er en barnevernsadvokat

Brynjar N. Meling

Partner / Advokat

Kontakt oss i dag!

post@smco.no
51 84 20 60