Saksgangen i en barnevernssak

Vi er der for deg når du trenger det
Kontakt oss

Fylkesnemnd og domstol er pålagt å fastsette et samvær mellom foreldre og barn etter en omsorgsovertakelse. Samvær er i de fleste tilfeller en rettighet og et gjensidig gode for foreldre og barn, og bare unntaksvis bestemmer domstolene at samvær ikke skal finne sted. Dersom domstolene mener at det er nødvendig, kan det besluttes at samvær skal skje under tilsyn fra en tredjeperson.

Mengden samvær blir skjønnsmessig avgjort, og fastsettes ut ifra det domstolen mener er til barnets beste. Typisk vil det fastsettes hyppigere samvær dersom omsorgsovertakelsen er antatt å være midlertidig. Dette for at barnet ikke unødig skal miste sin tilknytning til foreldrene. Motsetningsvis vil det bli færre samvær etter omsorgsovertakelser som er antatt å være langvarige eller permanente.  Dette for at barnet skal få mulighet til å finne seg til rette i et nytt hjem. Høyesterett har fastsatt en norm med 4-6 samvær i året for barn som skal være plassert i lang tid fremover.

Overgangen vil ofte oppleves som fortvilet og maktesløs for foreldre som blir skilt fra sine barn. Det kan derfor være til god støtte og hjelp for foreldrene å drøfte en langsiktig plan med sin barnevernsadvokat. I saker om tilbakeføring vil et viktig vurderingstema være foreldrenes samværskompetanse. Dersom samværene fungerer godt kan dette føre til økt samværsmengde. Særlig gjelder dette etter hvert som barnet vokser til, og barnets ønsker tillegges mer vekt.

Som et utgangspunkt kan foreldrene bringe spørsmålet om samværsrett inn for domstolene hver 12. måned.

TILBAKE

Jeg er en barnevernsadvokat

Arvid Sjødin

Partner / Advokat

Kontakt oss i dag!

post@smco.no
51 84 20 60