Saksgangen i en barnevernssak

Vi er der for deg når du trenger det
Kontakt oss

Du har krav på hjelp!

Barnevernstjenesten plikter å hjelpe deg som forelder dersom det er utfordringer knyttet til omsorgssituasjonen til ditt barn. Denne hjelpen er det man innenfor barnevernsretten definerer som hjelpetiltak.

Hjelpetiltak er kort forklart et tiltak som er ment til å avhjelpe mangler ved omsorgssituasjonen til barnet. Formålet med hjelpetiltaket er å bedre situasjonen i en slik grad at barnet kan bli boende hjemme.

Det finnes en lang rekke former for hjelpetiltak, og tiltakene skal tilpasses den enkelte familie og deres behov. Dersom du som forelder fra tid til annen har behov for avlastning, så kan et aktuelt tiltak være et avlastningshjem hvor barnet eksempelvis kan bo én helg i måneden. Det kan også være aktuelt at det oppnevnes en tilsynsperson i hjemmet som vil være en person som vil følge opp situasjonen til barnet og sørge for at barnet i tilstrekkelig grad blir ivaretatt.

Det er svært ulik praksis i barnevernstjenestene knyttet til hvor mye det blir benyttet hjelpetiltak. Det er derfor viktig at du er kjent med at barnevernstjenesten alltid plikter å vurdere hjelpetiltak før de eventuelt beslutter en omsorgsovertagelse.

De aktuelle hjelpetiltakene som skal iverksettes må være egnet til å bedre situasjonen i hjemmet slik at det ikke lenger er nødvendig med en omsorgsovertagelse. Dersom tiltakene ikke antas å kunne bedre situasjonen i hjemmet, er det heller ikke et krav om at barnevernstjenesten har forsøkt å iverksette hjelpetiltak. Med andre ord må hjelpetiltaket antas å gi den ønskede effekten.

Det finnes to ulike kategorier av hjelpetiltak, selv om de innholdsmessig er like. Den første kategorien er frivillig hjelpetiltak. Frivillig hjelpetiltak innebærer at du som foreldre får et tilbud om å ta imot tiltak i hjemmet. Du plikter ikke å ta imot dette, men det er viktig at du tenker deg nøye om før du takker nei til et slikt tilbud.

Grunnen til dette er at et tilbud om hjelpetiltak har som formål å bedre situasjonen i hjemmet i en slik grad at barna fortsatt kan bo hjemme. Hvis du takker nei til hjelpetiltaket risikerer du at det senere blir en sak om omsorgsovertagelse. I et slikt tilfelle vil det kunne svekke din sak at du på et tidligere stadium ikke var villig til å ta imot hjelp. Dersom du velger å ta imot et hjelpetiltak er det viktig at du følger dette opp, og at du forsøker å ta til deg og bruke aktivt de råd og tips som du får.

Det er likevel ikke slik at det alltid er grunnlag for å sette inn hjelpetiltak i hjemmet, og det er derfor viktig at du rådfører deg med for eksempel en advokat når du får et slikt tilbud fra barnevernstjenesten.

Den andre kategorien av hjelpetiltak er et hjelpetiltak som barnevernet kan beslutte, uavhengig av om du som foreldre samtykker eller ikke. I et slikt tilfelle hvor foreldrene nekter å ta imot hjelpetiltaket, kan barnevernet istedenfor å beslutte en omsorgsovertagelse pålegge foreldrene å ta imot det aktuelle tiltaket. Et pålegg om å ta imot hjelpetiltak vil være mindre inngripende enn en omsorgsovertagelse, da du ved et slikt pålegg fortsatt vil ha omsorgen for dine barn.

Dersom du nekter å ta imot et hjelpetiltak, vil det bero på situasjonen i den konkrete saken hvorvidt barnevernet vil beslutte å pålegge deg dette tiltaket eller beslutte en omsorgsovertagelse. Hvis det besluttes å gi et pålegg om hjelpetiltak fra barnevernstjenesten vil dette bli oversendt Fylkesnemnda som da vil gjøre en vurdering av om det i det konkrete tilfellet er grunnlag for å tvinge foreldrene å ta imot et slikt tiltak eller ikke. På dette stadiet har du krav på en advokat dekket av det offentlige.

Som en hovedregel vil vi anbefale å ta imot hjelpetiltak fra barnevernstjenesten. Dette vil som regel alltid være positivt for både deg som foreldre og dine barn. Vi ser likevel tilfeller hvor barnevernet ønsker å iverksette hjelpetiltak som ikke er forenlig med foreldrenes og barnets behov, og det er da viktig at du som foreldre sier ifra om hva dere faktisk trenger hjelp til. I et slikt tilfelle kan det være lurt å ta kontakt med en advokat.

Dersom du ønsker å lese mer om hjelpetiltak, kan du besøke Barne-, ungdoms,- og familiedirektoratets hjemmesider: www.bufdir.no.

TILBAKE

Jeg er en barnevernsadvokat

Brynjar N. Meling

Partner / Advokat

Kontakt oss i dag!

post@smco.no
51 84 20 60