Saksgangen i en barnevernssak

Vi er der for deg når du trenger det
Kontakt oss

Akuttvedtaket

Lov om barneverntjenester § 4-6, andre ledd åpner opp for at barnevernslederen eller påtalemyndigheten kan bestemme at barnet midlertidig skal plasseres utenfor hjemmet.

§ 4-6 annet ledd:
Er det fare for at et barn blir vesentlig skadelidende ved å forbli i hjemmet, kan barnevernadministrasjonens leder eller påtalemyndigheten uten samtykke fra foreldrene umiddelbart treffe midlertidig vedtak om å plassere barnet utenfor hjemmet.

Vilkåret for å fatte et akuttvedtak er at det må være fare for at barnet blir vesentlig skadelidende. Dette er et strengt vilkår. Det vi si at det skal mye til for at barnet skal akuttplasseres. Likevel opplever vi som advokater at mange familier får barnet sitt hentet med henvisning til denne begrunnelsen.

Vår erfaring er at familiene får sjokk når barnevernet plutselig står på døra med politiet, eller skolen ringer og forteller at barnet er blitt hentet uten forvarsel. Det kan gjerne være noe et barn har sagt, andre ganger kan det være et utslag av en familiekonflikt. Vårt ønske gjennom disse sidene er å forklare hva det innebærer at barnet er akuttplassert og hva man kan gjøre når man havner i en slik belastende situasjon.

Når er det fare for at barnet kan bli «vesentlig skadelidende»?

Det finnes dessverre ikke et klart svar på dette, fordi slike situasjoner alltid vil være svært forskjellige. Men ut fra vår erfaring fra tidligere saker må det være snakk om en alvorlig krisesituasjon for barnet. Det kan være at barnet er i fare for å bli fysisk mishandlet, eller at barnet ikke får god nok omsorg hjemme hos familien.

Det er et krav om at barnevernstjenesten må oppheve vedtaket om akuttplassering når det ikke lenger er en faresituasjon.

Hvor plasseres barnet?

Barnet vil ofte i første omgang plasseres enten hos en familie barnet kjenner på forhånd, i et beredskapshjem (et midlertidig fosterhjem) eller i en barnevernsinstitusjon.

Prosessen

I en sak hvor barnevernslederen eller politiet fatter et akuttvedtak, er det midlertidig. Hvis ikke barnevernet sender saken til fylkesnemnda og ber om omsorgsovertakelse innen seks uker, vil akuttvedtaket falle bort. Men i mange tilfeller er akuttvedtaket bare starten på en lenger prosess. I den prosessen er det viktig å ha en engasjert advokat som kan hjelpe både foreldrene og barnet (barn over 15 år har i tillegg rett til få bistand av sin egen advokat).

Dersom man mener at akuttvedtaket ikke er riktig, har man rett til å klage på vedtaket. Saken skal da behandles av fylkesnemnda innen kort tid.

Hvordan kan vi hjelpe?

Vi i Advokatsamarbeidet Sjødin, Meling & Co er opptatt av å samarbeide der det er nødvendig og slåss når vi må. Vi observerer og deltar med glede i samtaleprosessen som er blitt vanligere de siste årene. Det er viktig for oss å være en seriøs samfunnsaktør, som både foreldre og barnevern kan stole på at ivaretar barnets så vel som foreldrenes beste.

Når vi representerer foreldre som opplever at deres barn har blitt plassert utenfor hjemmet, er det vår oppgave å få fram deres side av saken slik at man får en riktig avgjørelse. I den vanskelige fasen hvor det er truffet et akuttvedtak, er det derfor viktig at du har en advokat som alltid er tilgjengelig. Vi jobber derfor i team. Dette innebærer at du når som helst kan få tak i en av de advokatene som jobber med din sak, slik at du får hjelp når du trenger det og vi kan handle når det er nødvendig.

Når det er fattet et akuttvedtak mener barnevernet at barnet er i fare, men dette er ikke alltid tilfellet. Det er derfor viktig å ta kontakt med en advokat tidlig i prosessen for å raskt få frem sine synspunkter i en klage på vedtaket. Slik kan barnet få komme hjem så raskt som mulig i de tilfellene det ikke var riktig å hente barnet.

TILBAKE

Jeg er en barnevernsadvokat

Arvid Sjødin

Partner / Advokat

Kontakt oss i dag!

post@smco.no
51 84 20 60