Saksgangen i en barnevernssak

Vi er der for deg når du trenger det
Kontakt oss

Barnevernet sin overordnede rolle er å sikre at barn med behov for hjelp får nødvendig og riktig hjelp til rett tid.

En undersøkelsessak hos barnevernet kan starte etter at barnevernet har mottatt en bekymringsmelding om barnet, normalt fra barnehage/skole, lege m.m. eller fra en som ønsker å være anonym. Barnevernet skal på tidspunktet de mottar en bekymringsmelding ta stilling til om de skal henlegge meldingen uten undersøkelse, eller om meldingen skal følges opp med en undersøkelse. En undersøkelse fra barneverntjenesten vil naturligvis kunne oppleves som en påkjenning for dem det gjelder, både for barna og foreldrene. Samtidig må barnevernet ta sin plikt på alvor og sørge for at barn som trenger hjelp ikke blir oversett. Dersom barnevernet vurderer at det er rimelig grunn til å tro at barnets omsorgssituasjon ikke er god nok, har barnevernet en plikt til å undersøke nærmere. Det er en relativt lav terskel for å starte en undersøkelse.

Foreldre/den som barnet bor sammen kan ikke motsette seg at barnevernet igangsetter en undersøkelse. Man kan heller ikke motsette seg hjemmebesøk fra barneverntjenesten, da kunnskap om barnets situasjon i hjemmet, både materielt sett og forholdet mellom barnet og foreldrene og eventuelt andre personer i hjemmet, vil være relevant informasjon for at barnevernet skal kunne foreta en forsvarlig undersøkelse. Det kan videre hende at barnevernet ønsker å snakke med barnet alene, fordi det kan være vanskelig for barnet å snakke om hjemmesituasjonen med foreldrene tilstede. Dersom det foreligger mistanke om mishandling eller andre alvorlige overgrep i hjemmet, kan barnet bringes til sykehus eller annet sted for undersøkelse.

Ettersom en undersøkelse fra barnevernet er svært inngripende er det viktig for foreldre å vite at det stilles krav til at undersøkelsen skal gjennomføres på en mest mulig skånsom måte både overfor barnet og foreldrene, og ikke være mer omfattende enn nødvendig. Barnevernet har videre en plikt til å gjennomføre undersøkelsen snarest, og senest innen tre måneder. Undersøkelsen regnes som ferdig når barnevernet treffer vedtak om tiltak eller beslutter at saken skal avsluttes.

Så lenge det kun er tale om en undersøkelsessak, har man normalt sett ikke krav på advokatbistand dekket av det offentlige. Imidlertid kan det gjøres unntak ut fra en vurdering av sakens alvorlighet, økonomiske betraktninger m.m. Vi kan eventuelt bistå ved å sende en søknad om dekning av advokatbistand til barnevernet.

 

 

 

TILBAKE

Jeg er en barnevernsadvokat

Sarah Buch

Advokat

Kontakt oss i dag!

post@smco.no
51 84 20 60