Barnevernets oppgave er å hjelpe, støtte og samarbeide med foreldre og deres barn. Men, de har også fullmakt til å bruke makt og tvang. Er denne dobbeltrollen virkelig heldig?

Helt siden Befring-utvalget ga sin innstilling og forslag til endringer i det norske barnevernet i 2000, har vi som jobber i Barnevernsadvokatene.as i flere sammenhenger vært kritiske til hvordan barnevernstjenesten er organisert. Også den pensjonerte menneskerettighetsjuristen Gro Hillestad Thune er kritisk. Hun har i mange år vært en pådriver for forandringer i norsk barnevern. I et innlegg til statsministeren krever hun full granskning av det norske barnevernet og et helt nytt system. Vi stiller oss bak henne og sier: Evaluer det dobbeltsporede barnevernssystemet nå!

 

Umulig dobbeltrolle

I korthet går kritikken mot barnevernet ut på at det er de samme personene som skal hjelpe familier med sine utfordringer, som også er satt til å ta omsorgen fra foreldrene dersom ikke alt går som det skal. Hva gjør dette med foreldrenes tillit og trygghet til den institusjonen som skal hjelpe og støtte, når man vet at de har myndighet til å bruke både makt og tvang for å ta deres barn? Og hvordan kan man da forvente at foreldre skal be om hjelp, når det de sier til barnevernet på et senere tidspunkt faktisk kan bli brukt mot dem i en sak om omsorgsovertakelse av deres barn? Hvordan kan et slikt barnevern få til et konstruktivt samarbeid med barnets nettverk?

 

Hillestad Thune foreslår i sitt innlegg at barnevernets fullmakter til å utøve tvang mot barn og foreldre må flyttes ut av kommunene og forvaltes av statlige organer under strenge kompetansekrav og med effektive klage- og kontrollordninger. På denne måten vil det kommunale barnevernet fritas fra sin dobbeltrolle og heller fokusere på å gi hjelp og støtte, og samarbeide med barnets nettverk.

Bryter menneskerettighetene

Hillestad Thune sier til NRK.no at situasjonen slik den er nå, ikke ivaretar menneskerettighetsvernet og at barnevernet står i en umulig dobbeltrolle hvor sårbare barn rammes. Ifølge henne kan den store saksmengden til Menneskerettighetsdomstolen (EMD) og de alvorlige bruddene på menneskerettighetene begått av Norge i barnevernssakene kun tolkes som et symptom på et alvorlig problem med systemet. Dette fører til at barn og familier blir utsatt for feil, krenkende og respektløs behandling, og maktmisbruk. Hillestad Thune mener derfor at den eneste løsningen er en grunnleggende systemendring hvor det foretas en juridisk analyse av systemet, regelverket og praksisen rundt tvangsutøvelsen.

 

Vi har ingen fasit og sitter heller ikke på det eneste rette svaret. Det gjør sikkert ikke Hillestad Thune heller. Men vi i Barnevernsadvokatene.as ønsker debatten hjertelig velkommen. Tiden er overmoden.

 

Les intervjuet med Gro Hillestad Thune på NRK.no her: https://www.nrk.no/nordland/menneskerettighetsjurist-krever-full-gransking-av-norsk-barnevern-1.15008737