Høyesterett har denne uken startet behandlingen av i alt 4 saker om barnevern, i kjølvannet av dommene fra EMD mot Norge, som kom i høst. Dersom Høyesterett gir de private partene medhold, er det etter vårt syn utvilsomt at barnevernet og dets kontrollorganer (fylkesnemndene og domstolene), må endre praksis. Dette går først og fremst på vurderingene av hva som er til et barns beste.

Hensynet til barnets beste skal være grunnleggende i alle avgjørelser som påvirker barnet. Dette følger blant annet av Grunnloven og Barnekonvensjonen, og det innebærer at hva som er best for barnet må kartlegges, og avveies mot andre relevante hensyn i saken, slik som hensynet til den biologiske familiens enhet. I denne avveiningen skal ikke barnets best automatisk tillegges avgjørende vekt, men det skal alltid ha tung vekt.

Dommene fra EMD handlet blant annet om definisjonen av barnets beste, og om ikke norske myndigheter har tolket begrepet for snevert. EMD etterlyser en bredere vurdering av hva som er barnets beste, noe som også bør inkludere barnets rett til å vokse opp med, eller i det minste ha kontakt med biologisk familie.

Høyesterett behandler disse barnevernssakene i storkammer (11 dommere), i stedet for i avdeling (5 dommere), som er det vanlige. I tillegg går sakene for åpne dører, noe som er unikt i barnevernssaker.

Barnevernsadvokatene håper Norges høyesterett tar dommene fra EMD på alvor slik at norsk barnevernspraksis er i tråd med våre internasjonale forpliktelser, og at færrest mulig foreldre og barn blir utsatt for uriktige inngrep i deres liv!

Dersom man ønsker å følge sakene i Høyesterett mellom 04.02.20 og 10.02.20 så har Høyesterett tilrettelagt for at privatpersoner kan følge saken. De skriver på sine sider:

«Høyesterett ønsker å legge til rette for at flest mulig kan følge forhandlingene. Det vil derfor bli overført lyd og bilde fra forhandlingene i Annen avdelings rettssal til Første avdelings rettssal og til Høyesteretts møtesal.

Partene og et antall journalister vil få reservert plass i Annen avdelings rettssal. Det vil også være plass til noe publikum i Annen avdelings rettssal. Samlet vil det være om lag 150 plasser til publikum i de tre salene. Plasser til publikum fordeles etter oppmøte fra kl. 08.00.»

Mer praktisk informasjon finner du på Høyesterett sine sider: https://www.domstol.no/Enkelt-domstol/hoyesterett/arkiv/2020/storkammersakene-om-barnevern/

Vi vil også kommentere dommene fra Høyesterett når de kommer, så følg med på barnevernsadvokatene.as.

Andre nyheter

Om du likte denne artikkelen så har vi flere interessante barnevernssaker