I to saker vi har hatt nylig mener vi det ville vært naturlig å forsøke såkalt foreldre og barn senter før en valgte å flytte barna ut av hjemmet til et beredskapshjem.

I begge sakene mener barnevernstjenesten at barna er utsatt for omsorgssvikt. I den ene saken ved at barnet har vært vitne til krangling og i den andre saken fordi barna har vært vitne til at mor har blitt utsatt for vold fra far.

Det er flere fellestrekk mellom de to sakene. I begge tilfeller er det snakk om sinneproblematikk fra far. I den ene saken har far allerede flyttet ut for flere måneder siden, mens i den andre saken har far uttrykt at han vil ta i mot hjelp og at  han er villig til å flytte ut av hjemmet.

I tillegg er det i begge disse to sakene ikke blitt satt inn noen form for hjelpetiltak før man har besluttet å ta barna ut av hjemmet.

Ved mistanke om at barn blir utsatt for omsorgssvikt i hjemmet, kan ikke barnevernstjenesten bare la barna bli værende i hjemmet. Men man kan, og man bør vurdere andre løsninger enn akuttplassering. Vi mener foreldre og barn senter er et godt alternativ som anvendes i for liten grad.

I begge disse sakene foreslo vi foreldre og barn senter som et alternativ. Dette forslaget ble både avvist av barnevernstjenesten selv, fylkesnemnda og tingretten. En av grunnene til at foreldre og barn senter ikke ble vurdert er at det i praksis ikke er mulig å få plass.

Hva er foreldre og barn senter?

I Norge finnes det i dag 19 ulike foreldre og barn sentre.

Sentrene for foreldre og barn er et frivillig hjelpetiltak for familier hvor det er bekymring for barnets omsorgssituasjon. Det er foreldrene selv som ivaretar omsorgen for barnet under oppholdet. Oppholdet skal i utgangspunktet være midlertidig og varer normalt i alt fra flere uker til noen måneder.

Formålet er å gi det enkelte barn bedre utviklingsmuligheter gjennom styrking av foreldreferdigheter. Det arbeides med barna gjennom foreldrene. Kartlegging av barnas utvikling inngår i dette arbeidet. I tillegg vurderes foreldrenes funksjonsnivå, samspill mellom foreldrene og barna, tilknytning og endringsmuligheter. Sentrene gir også tilbud om veiledning og opplæring i foreldrerollen.

Familiene bor ofte i egne leiligheter og blir fulgt opp av personell som holder til i nærheten.

Et opphold i senter for foreldre og barn er et frivillig hjelpetiltak. Foreldrene og de barna som er gamle nok skal avgi samtykke til oppholdet.

For foreldre som står i en situasjon hvor barnevernstjenesten vurderer å overta omsorgen for barna så kan et opphold på foreldre og barn senter også være et bidrag i å belyse hvilke hjelpebehov familien har og hvilke styrker foreldrene har.  

Foreldre barn sentrene i Norge er per i dag så fulle at de har venteliste. Dersom man skal få plass der må man i dag vente i flere måneder for å få plass. I sakene som er trukket frem ovenfor ble barna akuttplassert på dagen, før man reiste en sak om omsorgsovertakelse. Slik vi ser det burde foreldrene fått tilbudet om å flytte inn på et familiesenter før man flyttet barna til et beredskapshjem. Dette hadde også vært i tråd med det mildeste inngreps prinsipp, som innebærer at barnevernet plikter å iverksette mindre inngripende tiltak dersom det vil være til barnets beste.

Vi ser at mye av grunnen til at barnevernstjenesten velger å ikke plassere barnet og foreldrene på et slikt familiesenter er fordi det ikke er ledig plass. Det er altså ikke et reelt alternativ, og det blir dermed kapasitetsproblemer som blir årsaken til at barnet blir skilt fra sine foreldre.

Dette anser vi for å være et stort problem for rettssikkerheten. Det står i loven at et vedtak om omsorgsovertakelse ikke kan «treffes dersom det kan skapes tilfredsstillende forhold for barnet ved hjelpetiltak». Det innebærer at man skal vurdere alle typer hjelpetiltak før barnevernstjenesten går for en plassering utenfor hjemmet.

Foreldre og barn senter er et så omfattende hjelpetiltak at det i de fleste saker må anses å skape tilfredsstillende forhold for barnet. Likevel blir det nesten aldri vurdert i akuttsaker eller som alternativ til omsorgsovertakelse.

Vi mener at det bør opprettes flere sentre rundt i landet, slik at man har kapasitet til å ta i mot alle foreldre som kunne dra nytte av et slikt opphold. Det bør også etableres hjem hvor det er tilrettelagt for foreldre også med eldre barn enn det som er vanlig i dag. På denne måten kan barnevernstjenesten oppfylle sin plikt i å tilby hjelpetiltak før man går til det drastiske steget å ta barnet ut av hjemmet.

Plikten til barnevernstjenesten er i alle saker å arbeide for at barnet kan få bo hjemme med sine biologiske foreldre. Et viktig steg i det arbeidet er å tilby hjelp først.

Kilder:

https://www.bufdir.no/Barnevern/Tiltak_i_barnevernet/Sentre_for_foreldre_og_barn/

https://www.bufdir.no/Barnevernsinstitusjoner/Oversikt_alle_statlige_barnevernstiltak/Sentre_for_foreldre_og_barn/