Norge er i dag 17.12.19 felt i to nye barnevernssaker, av menneskerettsdomstolen i Strasbourg (EMD). Et av de sentrale temaene i avgjørelsene mot Norge i høst er norsk samværspraksis. Menneskerettsdomstolens avgjørelser kan ikke tolkes som annet enn klar kritikk av saksbehandlingen i norske domstoler, fylkesnemnder, og barnevern.

I norske domstoler har man i mange år, under henvisning til Høyesterettrs praksis, gitt barn og foreldre svært begrensede samvær uten å begrunne konkret hvorfor det er riktig i for barnet og familien det gjelder. Som regel er det i disse sakene kun vist til at barnet har behov for stabilitet og ro i det nye hjemmet- eller andre generelle betraktninger.

I en av avgjørelsene fra en norsk domstol, som ble kritisert av EMD, kom dommerne frem til at barnets negative atferd skyldes samvær med biologiske foreldre. Det var ikke ført gode nok bevis for en slik slutning. Men slikt er dessverre ikke ukjent i barnevernssaker og det er synd at EMD må rydde opp i norske forhold. Norske domstoler bør selv klare å vurdere hvor mye bevis som kreves for å legge til grunn et resultat. Dette er helt grunnleggende, og det er bekymringsverdig at vi nå ser så mange eksempler på at våre dommere ikke klarer det.

En av domstolenes viktigste arbeidsoppgaver er å hindre offentlige overgrep mot borgerne. Her har retten sviktet totalt. På bakgrunn av EMDs praksis forventer vi en endring av den normen Høyesterett har lagt seg på om at det kun skal være 4-6 samvær i året i alle saker hvor en ikke ser på plasseringen som kortvarig. Våre barnevernsadvokater følger tett med på utviklingen. Vi har et spesielt fokus på rettspraksis fra EMD, som vi aktivt bruker i våre saker for foreldre og barn i Norge.

Norges Høyesterett har henvist flere barnevernssaker til behandling for vinteren 2020. De to nye avgjørelsene fra EMD må legge føringer norske domstolers arbeid. Med enda flere domfellelser i EMD, blir situasjonen for Norge som rettsstat enda mer alvorlig. Retten til familieliv er en av de mest grunnleggende menneskerettigheter.

Rett24 har skrevet om sakene: https://rett24.no/articles/norge-felt-i-to-nye-dommer-fra-emd?fbclid=IwAR0PoK-t408H96hKv9Syyu2Qhda73f45E2BRidIkfTZNAfrtwA-r6h2iS8Q

Dommene fra EMD kan leses i fulltekst her:

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-199381"]}

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-199382"]}»

Andre nyheter

Om du likte denne artikkelen så har vi flere interessante barnevernssaker