Disse tre avgjørelsene gjaldt ulike spørsmål knyttet til norsk barnevernlovgivning og forholdet til EMK artikkel 8 om retten til familieliv. Høyesterett konstaterer at det er behov for en justering av praksis i barnevernssaker.

De fleste føringene har direkte betydning for saksbehandlingen hos barnevernstjenesten, men det gis også føringer rettet spesielt mot fylkesnemndene og domstolene når de vurderer tiltak.

Under gis det en ikke-uttømmende oversikt over de føringene som ble gitt av Høyesterett i dommene HR-2020-661-S, HR-2020-662-S ogHR-2020-663-S.

 

Krav til beslutningsgrunnlag, begrunnelse ogdokumentasjon

·      Høyesterett og Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) mener det er behov for en innskjerping i kravene som stilles til utredning før tiltak besluttes og de begrunnelser som gis når beslutningen treffes. Dette innebærer blant annet at det stilles strengere krav til dokumentasjon for de vurderinger og valg som gjøres.

Prinsippet om barnets beste

·      Høyesterett legger stor vekt på at alle tiltak som besluttes etter barnevernloven kapittel 4 skal bygge på hensynet til hva som det beste for barnet. Ifølge EMD og Høyesterett kan dette deles inn i to likeverdige komponenter: For det første har barnet som individ selvstendig krav på vern som sin helse og utvikling, uavhengig av foreldrenes interesser og behov. For det andre er det som utgangspunkt til det beste for barnet å høre til sin biologiske familie og bevare familiebåndene.

Gjenforeningsmålsettingen

·      Høyesterett framhever at den overordnede målsettingen er å oppnå tilbakeføring, altså gjenforening, av barn og foreldre. Dette innebærer at alle omsorgsovertakelser i utgangspunktet skal anses som midlertidige.

Særlig om utmåling av samvær

·      Omfang og hyppighet av samvær må fastsettesetter konkrete vurderinger i den enkelte saken sett hen til både det beste forbarnet og hensynet til målet om gjenforening. Omfang og hyppighet kan også endre seg over tid. Myndighetene er også pliktig til, så langt det er mulig, å sørge for at samværene er gode og prøve ut justeringer eller alternativer dersom samværene ikke fungerer.

 

Kilde: Informasjonsskriv om behandlingen i barnevernssaker –nye avgjørelser fra Høyesterett, utgitt av Det kongelige barne- ogfamiliedepartement 10. juni 2020.

Her kan du lese hele informasjonsskrivet: https://www.regjeringen.no/contentassets/f29d37d4e9e04d8891693415c19e411c/informasjonsskriv-om-barnevernssaker---nye-retningslinjer-fra-hoyesteretts-om-saksbehandling.pdf